Feeds:
Innlegg
Kommentarer
Om forfatteren
Brita Pollan er cand.philol. fra 1989 med avhandlingen Sjamanistiske trekk i samiske eventyr : en religionshistorisk eventyrforståelse. Hennes spesialområde er religionspsykologi og samisk religion.

 
I 1993 kom Brita Pollan med boka Samiske sjamaner: religion og helbredelse.
Denne boka kan du lese som e-bok hos Nasjonalbiblioteket HER.

Man kan følge beretninger om sjamanistiske helbredelser hos samene gjennom et tidsrom på ca. 900 år. Det er uttrykk for en stabil praksis og en stabil fortolkningstradisjon. Denne stabiliteten er opprettholdt gjennom en muntlig tradisjon, og ført videre i arv mellom generasjoner.

Forfatter: Brita Pollan
Tittel: Samiske sjamaner – religion og helbredelse
Forlag:  Gyldendal Norsk forlag
År: 1993
ISBN: 82-05-21558-8

Se også  kapittel 12 om «Sjamanisme og helbredelse. Et historisk perspektiv» i NOU 1995: 6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge. Dette kapittelet bygger på opplysninger fra Pollan og Aage Solbakk. 
En fin nettutstilling om Samisk religion og tro, fra Varanger samiske museum finner du HER.

[NSVE]

Boka består av et utvalg fra J.K. Qvigstads Samiske eventyr og sagn I-IV fra 1927-1929.
Innledning, kommentarer og språklig bearbeidelse ved Brita Pollan.

Om J.K. Qvigstad
Just Knud Qvigstad (1853-1957) var lærer, filolog, folklorist og sameforsker. I 1878 lærte Qvigstad samisk av Lars Hætta, som da hadde sonet dommen etter Kautokeinoopprøret i 1852 og nå arbeidet med å oversette Bibelen til samisk. 
Etterhvert starter Qvigstad sin innsamling av samisk fortellertradisjon, og i 1885 kom den første samlingen av eventyr og sagn.
I 1920 ble Qvigstad statsstipendiat, og kunne med full lønn som fristilt rektor frå lærerskolen i Tromsø vie seg til studium av samisk kultur og historie, og til den lingvistiske forskninga si innenfor finsk, kvensk og samisk.
I årene 1927-29 kom hans store 4-bindsutgave, Samiske eventyr og sagn I-IV, som inneholdt 675 fortellinger på norsk og på samisk. Materialet var ordnet etter geografisk innsamlingsområde og etter mønster av andre vitenskaplige eventyrsamlinger, som f.eks. brødrene Grimms. Språket var tørt og boklig.
I Gavnos finner du et av eventyrene «Fiske i sajve-sjøen» (side 30), gjenfortalt av Kristi Birkeland.

Pollans bearbeiding
Brita Pollan har gjort et utvalg på 226 fortellinger ut fra et ønske om å formidle bredden i materialet og å vise fortellingene som fortellerkunst.
Hun har gitt fortellingene ny oppdatert norsk språkdrakt.
Hun har også satt fortellingene inn i en konstruert fiktiv ramme som bygger på kunnskap om samisk kultur. Hun har brukt den sjamanistiske tromma og dens oppdeling av verden i tre som mal for sin inndeling av fortellingene. De tre gruppene:

 • Oververden. Historier fra en fremmed verden.
 • Midtverden. Historier fra den nære verden.
 • Underverden. Historier om døde.

Tittel: Samiske beretninger – I utvalg fra J.K.Qvigstads Samiske eventyr og sagn I-IV, 1927-1929
Redaktør: Brita Pollan
Serie: Aschehoug tradisjon
Forlag: H. Aschehoug Co
År: 1997, 2005
ISBN: 82-03-18918-0

[NSVE]

Boka er utgitt på svensk av forlaget Alhambra. Den inngår i serien Alhambras Pocket Encyklopedi, en faktaserie i pocketformat som startet i Frankriket i 1941, Que sais-je? , og som pr i dag har 3000 titler. Ca 90 av disse er oversatt til svensk, blant annet Christian Mériots bok om samene.
Christian Mériot er etnolog med samisk kultur som spesialfelt. Boka finner du på forlaget HER, til salgs HER.

Levnadsförhållanden, kost, sociala förhållanden, familjeorganisation, religiösa trosåskådningar behandlas ur alla tänkbara aspekter, historiska lika väl som samtida. Här saknas varken kampen om Altavatn eller detaljerade redogörelser för de nordiska regeringarnas hållning i olika frågor. (Sitat fra Eva Kärfves anmeldelse av boka.)

Tittel:  Samerna
Serie: Vad vet jag om-. Alhambras pocket encyklopedi
Forfatter: Mériot, Christian
Forlag: ALHAMBRA, Sverige
År: 1994
ISBN10: 9187680602
ISBN13: 9789187680601

[NSVE]

Cdomslag

Suga suga su er en bok for barn, på nordsamisk.

Å leke og lære med musikk, rytme og bevegelse er naturlig og morsomt. I boken finner du sanger, fortellinger, ordspråk, leker og andre spennende ting. Boken passer bra i barnehager og er et velegnet læremiddel i musikkfaget i skolen.

Tittel: Suga suga su
Forfatter: Elisabeth Utsi Gaup
Utgiver: Dat – samisk bokforlag og bokselskap,
År: 1989 (3. opplag 1997)
ISBN 82 90625 07 3

Forlagets nettadresse: http://www.dat.net/
Boka:  http://www.dat.net/books.html#sss

Kassett/cd/nedlastning:
Et utvalg på 16 sanger fra boka kom i 1989 på kasset og på cd i 2001.
Catarina Utsi og Åsa Blind synger, rimer og leker med ord og rytmer på nordsamisk. Vardagsgruppen, kjente utgivere av barnemusikk i Sverige, er med som musikere og har produsert denne utgivelsen.

Du kan kjøpe cden HER.
Du kan også høre smakebiter og laste ned enkeltspor.

[NSVE]

Foto: Andrew Barrow

Boka gir et innblikk i samenes kulturhistorie og gamle mattradisjoner. Forfatteren Ardis Kaspersen har samlet en rekke samiske matoppskrifter med råvarer fra vidde og hav, fra jakt og fiske og med urter og bær.

Boka ser ut til å være ute av salg, men se mer på Bokelskere.no HER.
Lån boka fra bibliotek, Bibsys-søk HER
Flere av oppskriftene fra boka er lagt ut på Matoppskift.no HER.

Tittel: Samisk mat og kultur
Forfatter: Ardis Kaspersen
Forlag:
Landbruksforlaget
År: 1997
ISBN-13: 9788252922295

Mer om samisk matkultur:

 • Artikkel av Gjertrud Hustad hvor hun interjuer Elisabeth Utsi Gaup  HER. Gaup underviser på studiet ”Samisk matkultur i et arktisk perspektiv” på Samisk Høgskole i Guovdageaidnu.
 • Kort om samiske mattradisjoner fra Sametinget HER.
 • Oppskrift på bidos HER.

[NSVE]

Undervisningsopplegg om samer.

Under finner du først hvilke kompetansemål oppgavene bygger på, så en liste med lenker til oppgavetekstene i pdf-format.

Traditional Sami clothing in Jokkmokk, Sweden. Photo by Dick Rochester

RLE 1. – 4. trinn   

Kompetansemål Filosofi og etikk 

 • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett 

Det er ingen direkte kompetansemål som handler om samer eller samisk utover at elevene i arbeidet med kristendommen også skal høre samiske salmer. Men i arbeidet med familieskikker, toleranse og menneskerettigheter bør samiske skikker, storsamfunnets forhold til samene og samers og samiske barns rettigheter være synlig eller brukes som eksempel.

RLE 5. – 7. trinn 
(Dette er også aktuelt i samfunnsfag, norsk og regning, samt på 8. – 10. trinn) 

 Kompetansemål Filosofi og etikk  

 • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet
 • drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid
 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

 Kompetansemål i Kristendom 

 • beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom

Her finner du oppgavetekstene:

[NSVE for BB]

FlyerSamisk kunst, kultur og samfunn som tema i norsk skole
– seminar om det samiske innholdet i Kunnskapsløftet

Seminaret går over to dager, onsdag 29. 09 og onsdag 03.11 2010, kl 09.00-15.00.

Seminaret tar opp aktuelle problemstillinger rettet mot oppgaveutvikling, kompetansemålene og det samiske innholdet i Kunnskapsløftet:

* Generell innledning: Det samiske innholdet i Kunnskapsløftet
   Om samer, samisk og det samiske
* Presentasjon av undervisningsopplegg om samiske temaer i ulike fag
* Digitalt nettverk; Blogg og Delogbruk
* Praktisk arbeid med hovedvekt på kunst og håndverk

Seminaret vil ha interesse for lærere generelt., men retter seg i hovedsak mot lærere i RLE og kunst og håndverk.
Deltageravgift kr 500,-. Det vil bli servert kaffe/te i pausene og en enkel lunsj. Seminaret holdes i Høgskolens lokaler i Pilestredet 46.

Send påmelding til HIO, Avd. EST, EVU-enheten, Pb 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo eller send oss mail: evu@est.hio.no
Påmeldingen er bindene. For mer informasjon ring: 22453126 eller se våre nettsider: http://www.hio.no/Etter-og-videreutdanning/Estetiske-fag

Seminaret er et samarbeid mellom Avdeling for estetiske fag og
Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo.

Foto fra https://samiskkunstkultursamfunn.wordpress.com/

Heftet Samisk religion og læstadianisme kom på Fagbokforlaget  i 2005, skrevet av Roald Kristiansen. Heftet inngår i forlagets KRL-bibliotek. Roald Kristiansen er førsteamanuensis ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Forfatteren gir et innblikk i den religiøse tradisjon som ble praktisert av samer før kristendommen, og tar opp hvordan kristendommen senere også er blitt en viktig del av den samiske religion.

Samisk religion – Læstadianisme.
Bergen: Fagbokforlaget 2005.
ISBN 82-450-0155-4.
95 s.
Sjekk ut Kristiansens private hjemme side http://www.love.is/roald/ !

[NSVE]

I boken Høytider og høytidsfeiring fra 1997 presenterer forfatter og førstelektor i RLE ved HiO Beate Børresen:

både religiøse og verdslige høytider. Her er bakgrunnsstoff, fortellinger, sanger, leker, matoppskrifter og tips om hvordan man kan gjøre i stand til høytid.

I et av kapitlene tar hun for seg samisk nasjonaldag (side 123-130). Den er den 6. februar.  Vi får høre om bakgrunnen for dagen, om Elsa Laula Renberg, om Isak Saba, om flagget,  litt om duodji, leker, sang og mat.
Et godt utgangspunkt for å planlegge markeringen av samisk nasjonal dag på din skole!

Tittel: Høytider og høytidsfeiring
ISBN: 9788251835534
  Tano Aschehoug / Universtitetsforlaget

[NSVE]

Det samiske flagget

Det samiske flagget

Det samiske flagget og samenes nasjonaldag:

Samefolkets dag, Samisk folkedag eller Samenes nasjonaldag – den 6. februar, er  felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. Dagen ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. I 2003 ble denne dagen også offisiell flaggdag i Norge.  Du finner mer stoff om nasjonaldagen  på Wikipedia.

Det samiske flagget er flagget til den samiske nasjonen og er felles for samer i alle land.

Hovedtema er fra runebommen og fra sørsamen Anders Fjellners (1795- 1876) nasjonalepos. Sirkelen i flagget viser til sol- og månesymbolet, rødt for sol og blått for måne. Fargene i flagget er de samme som i samenes tradisjonelle kofte. Fargene tilsvarer i Pantone farger: 485C rød, 356C grønn, 116 gul and 286C blå.

Det er den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms som har utformet flagget. 

Les mer om Astrid Båhl og arbeidet med flagget her.

Her kan du også lese forskriften om bruk av det samiske flagget.

Her følger en oppgave der elevene blir kjent med utformingen av flagget – det symbolske innholdet og fargebruken, basert på kompetansemål i kunst og håndverk, samfunnsfag og matematikk.

Oppgaven finner du her: Det samiske flagget

Flagget kan du skrive ut her. Venstreklikk på bilde. Høyreklikk på det store bilde og velg print.